โจทย์ 198 ดำจับกินขาว

โจทย์หมากล้อมระดับหัดเล่น

 

โจทย์ 198 ดำจับกินขาว

 

เฉลยโจทย์หมากล้อมระดับหัดเล่น

เฉลยโจทย์ 198

ดำจับกินขาวที่ 1