โจทย์ 195 ดำจับกินขาว

โจทย์หมากล้อมระดับหัดเล่น

โจทย์ 195 ดำจับกินขาว

 

เฉลยโจทย์หมากล้อมระดับหัดเล่น

เฉลยโจทย์ 195

ดำจับกินขาวที่ 1