โจทย์ 194 ดำจับกินขาว

โจทย์หมากล้อมระดับหัดเล่น

โจทย์ 194 ดำจับกินขาว

 

เฉลยโจทย์หมากล้อมระดับหัดเล่น

เฉลยโจทย์ 194

ดำจับกินขาวที่ 1