โจทย์ 193 ดำจับกินขาว

โจทย์หมากล้อมระดับหัดเล่น

โจทย์ 193 ดำจับกินขาว

 

เฉลยโจทย์หมากล้อมระดับหัดเล่น

เฉลยโจทย์ 193

ดำจับกินขาวที่ 1