โจทย์ 192 ดำจับกินขาว

โจทย์หมากล้อมระดับหัดเล่น

โจทย์ 192 ดำจับกินขาว

 

เฉลยโจทย์หมากล้อมระดับหัดเล่น

เฉลยโจทย์ 192

ดำจับกินขาวที่ 1