โจทย์ 191 ดำจับกินขาว

โจทย์หมากล้อมระดับหัดเล่น

โจทย์ 191 ดำจับกินขาว

 

เฉลยโจทย์หมากล้อมระดับหัดเล่น

เฉลยโจทย์ 191

ดำจับกินขาวที่ 1