โจทย์ 19 ดำจับกินขาว

โจทย์ระดับ Advance

โจทย์  19 ดำจับกินขาว

เฉลยโจทย์ระดับ Advance

เฉลยโจทย์ 19

ดำ 1 เดินเบียดบังคับให้ขาวเดินบนเส้น 2

ขาว 2 เดินต่อเพื่อขยายพื้นที่ในการสร้างห้องให้มากขึ้นและขู่จะอาตาริดำ 1

ดำ 3 เดินต่อจากดำ 1 เพื่อไม่ให้ขาวอาตาริและยังบีบให้ขาวเดินบนเส้นสองต่อไป

ขาว 4 เดินต่อเพื่อขยายพื้นที่ให้มากขึ้น และหวังจะเข้าไปที่เส้นหนึ่งเพราะจะทำให้สร้างห้องและรอดไปได้ บีบให้เดิน

ดำ 5 ปิดไม่ให้ขาวเดินถึงเส้นหนึ่ง

ขาว 6 อาตาริดาสองเม็ดเตรียมพร้อมจะตัดดำอีกสองเม็ดออกจากกลุ่ม

ดำ 7 เชื่อมไม่ให้ขาวกิน

ขาว 8 ตัดดำเพื่อจะจับกิน

ดำ 9 เดินเชื่อมกับกลุ่มข้างนอกด้วยการเดินบนเส้นหนึ่ง

ขาว 10 อาตาริดำสองเม็ดเพื่อจับกิน ถ้าดำเชื่อมก็จะโดนอาตาริด้านบนดำ 9 และจะถูกจับกินทั้งหมด

ดำ 11 เดินเชื่อมกับกลุ่มภายนอกเพื่อไม่ให้ขาวตัดดำได้

ขาว 12 เดินจับกินดำสองเม็ด

ดำ 13 เดินแทนที่ดำ 3 กินกลับเพื่อไม่ให้ขาวเชื่อมสร้างห้อง

ขาวตายในที่สุดเนื่องจากไม่สามารถสร้างสองห้องได้

 

รีบร้อนเกินไป

ดำ 1 เดินหนีบไม่ให้ขาวสามารถเดินต่อออกไป

ขาว 2 อาตาริดำสองเม็ดบังคับให้ดำเชื่อม

ดำ 3 เชื่อม

ขาว 4 เดินล้อมดำ 1 เพื่อจับกิน