โจทย์ 19 ดำจับกินขาว

โจทย์หมากล้อมระดับหัดเล่น

โจทย์ 19 ดำจับกินขาว

 

เฉลยโจทย์หมากล้อมระดับหัดเล่น

เฉลยโจทย์ 19

ดำจับกินขาวที่ 1