โจทย์ 19 ขาวเดินเพื่อรอด

โจทย์ระดับ Beginner

โจทย์ 19 ขาวเดินเพื่อรอด

เฉลยโจทย์ระดับ Beginner

เฉลยโจทย์ 19

ขาวเดินที่จุดสำคัญที่ 1 เนื่องจากจะทำให้ตัวเองมีทางสร้างห้องได้ 2 ทางคือ ที่จุด A และ B ดำไม่สามารถทำให้ขาวไม่มี 2 ห้องได้