โจทย์ 185 ดำจับกินขาว

โจทย์หมากล้อมระดับหัดเล่น

โจทย์ 185 ดำจับกินขาว

 

เฉลยโจทย์หมากล้อมระดับหัดเล่น

เฉลยโจทย์ 185

ดำจับกินขาวที่ 1