โจทย์ 183 ดำจับกินขาว

โจทย์หมากล้อมระดับหัดเล่น

โจทย์ 183 ดำจับกินขาว

 

เฉลยโจทย์หมากล้อมระดับหัดเล่น

เฉลยโจทย์ 183

ดำจับกินขาวที่ 1