โจทย์ 182 ดำจับกินขาว

โจทย์หมากล้อมระดับหัดเล่น

โจทย์ 182 ดำจับกินขาว

 

เฉลยโจทย์หมากล้อมระดับหัดเล่น

เฉลยโจทย์ 182

ดำจับกินขาวที่ 1