โจทย์ 181 ดำจับกินขาว

โจทย์หมากล้อมระดับหัดเล่น

โจทย์ 181 ดำจับกินขาว

 

เฉลยโจทย์หมากล้อมระดับหัดเล่น

เฉลยโจทย์ 181

ดำจับกินขาวที่ 1