โจทย์ 180 ดำจับกินขาว

โจทย์หมากล้อมระดับหัดเล่น

โจทย์ 180 ดำจับกินขาว

 

เฉลยโจทย์หมากล้อมระดับหัดเล่น

เฉลยโจทย์ 180

ดำจับกินขาวที่ 1