โจทย์ 18 ดำจับกินขาว

โจทย์หมากล้อมระดับหัดเล่น

โจทย์ 18 ดำจับกินขาว

 

เฉลยโจทย์หมากล้อมระดับหัดเล่น

เฉลยโจทย์ 18

ดำจับกินขาวที่ 1