โจทย์ 179 ดำจับกินขาว

โจทย์หมากล้อมระดับหัดเล่น

โจทย์ 179 ดำจับกินขาว

 

เฉลยโจทย์หมากล้อมระดับหัดเล่น

เฉลยโจทย์ 179

ดำจับกินขาวที่ 1