โจทย์ 178 ดำจับกินขาว

โจทย์หมากล้อมระดับหัดเล่น

โจทย์ 178 ดำจับกินขาว

 

เฉลยโจทย์หมากล้อมระดับหัดเล่น

เฉลยโจทย์ 178

ดำจับกินขาวที่ 1