โจทย์ 177 ดำจับกินขาว

โจทย์หมากล้อมระดับหัดเล่น

โจทย์ 177 ดำจับกินขาว

 

เฉลยโจทย์หมากล้อมระดับหัดเล่น

เฉลยโจทย์ 177

ดำจับกินขาวที่ 1