โจทย์ 176 ดำจับกินขาว

โจทย์หมากล้อมระดับหัดเล่น

โจทย์ 176 ดำจับกินขาว

 

เฉลยโจทย์หมากล้อมระดับหัดเล่น

เฉลยโจทย์ 176

ดำจับกินขาวที่ 1