โจทย์ 17 ดำเดินเพื่อรอด

โจทย์ระดับ Intermediate

 โจทย์ 17 ดำเดินเพื่อรอด

เฉลยโจทย์ระดับ Intermediate

เฉลยโจทย์ 17

ดำเดินที่ 1 เป็นจุดที่ดีที่สุด เป็นลักษณะหมากที่ถูกต้อง ทำให้ดำรอดได้

ขาวเดินก่อน จับกินด้วยโคะ

ขาวสกัดจุดที่ 1 และปิดล้อมด้วย 3 เป็นการบังคับให้ดำเปิดโคะเพื่อทำให้ตัวเองรอด