โจทย์ 17 ดำจับกินขาว

โจทย์หมากล้อมระดับหัดเล่น

โจทย์ 17 ดำจับกินขาว

 

เฉลยโจทย์หมากล้อมระดับหัดเล่น

เฉลยโจทย์ 17

ดำจับกินขาวที่ 1