โจทย์ 169 ดำจับกินขาว

โจทย์หมากล้อมระดับหัดเล่น

โจทย์ 169 ดำจับกินขาว

 

เฉลยโจทย์หมากล้อมระดับหัดเล่น

เฉลยโจทย์ 169

ดำจับกินขาวที่ 1