โจทย์ 167 ดำจับกินขาว

โจทย์หมากล้อมระดับหัดเล่น

โจทย์ 167 ดำจับกินขาว

 

เฉลยโจทย์หมากล้อมระดับหัดเล่น

เฉลยโจทย์ 167

ดำจับกินขาวที่ 1