โจทย์ 166 ดำจับกินขาว

โจทย์หมากล้อมระดับหัดเล่น

โจทย์ 166 ดำจับกินขาว

 

เฉลยโจทย์หมากล้อมระดับหัดเล่น

เฉลยโจทย์ 166

ดำจับกินขาวที่ 1