โจทย์ 165 ดำจับกินขาว

โจทย์หมากล้อมระดับหัดเล่น

โจทย์ 165 ดำจับกินขาว

 

เฉลยโจทย์หมากล้อมระดับหัดเล่น

เฉลยโจทย์ 165

ดำจับกินขาวที่ 1