โจทย์ 164 ดำจับกินขาว

โจทย์หมากล้อมระดับหัดเล่น

โจทย์ 164 ดำจับกินขาว

 

เฉลยโจทย์หมากล้อมระดับหัดเล่น

เฉลยโจทย์ 164

ดำจับกินขาวที่ 1