โจทย์ 161 ดำเดินเพื่อรอด

โจทย์ระดับ Intermediate

 

โจทย์ 161 ดำเดินเพื่อรอด

 

เฉลยโจทย์ระดับ Intermediate

รอดชิว ชิว

ดำ 1         สร้างลักษณะเตรียมสร้างห้องบริเวณมุม

ขาว 2      สกัดจุดไม่ให้ดำแบ่งห้องบริเวณมุมได้

ดำ 3         เชื่อมหมากรักษาแผลตัดไม่ให้ขาวทำลายห้อง

ขาว 4      สกัดจุดสร้างห้องเตรียมเชื่อมกับขาว 2 เพื่อจับกินดำ

ดำ 5         เชื่อมหมากเพื่อตัดขาวออกจากกัน แบ่งสองห้องรอด

               

โดนสกัดจุดชีวิต

ดำ 1         ต่อออกเป็นรูปปล้องไม้ไผ่เตรียมสร้างห้อง

ขาว 2      เดินทำลายห้องของดำเพื่อให้เป็นห้องปลอม

ดำ 3         ปิดไม่ให้ขาวเบียดเข้ามาทำลายพื้นที่สร้างห้อง

ขาว 4      เบียดลดพื้นที่สร้างห้องของดำ

ดำ 5         อาตาริขาว 4 ปิดไม่ให้ขาวบุกเข้ามา

ขาว 6      อาตาริดำสามเม็ดขู่จับกิน

ดำ 7         จับกินขาว 4 เพื่อช่วยดำสองเม็ด

ขาว 8      สกัดจุด ทำลายห้องดำ