โจทย์ 16 ดำจับกินขาว

โจทย์หมากล้อมระดับหัดเล่น

โจทย์ 16 ดำจับกินขาว

 

เฉลยโจทย์หมากล้อมระดับหัดเล่น

เฉลยโจทย์ 16

ดำจับกินขาวที่ 1