โจทย์ 159 ดำจับกินขาว

โจทย์หมากล้อมระดับหัดเล่น

โจทย์ 159 ดำจับกินขาว

 

เฉลยโจทย์หมากล้อมระดับหัดเล่น

เฉลยโจทย์ 159

ดำจับกินขาวที่ 1