โจทย์ 158 ดำจับกินขาว

โจทย์หมากล้อมระดับหัดเล่น

โจทย์ 158 ดำจับกินขาว

 

เฉลยโจทย์หมากล้อมระดับหัดเล่น

เฉลยโจทย์ 158

ดำจับกินขาวที่ 1