โจทย์ 157 ดำจับกินขาว

โจทย์หมากล้อมระดับหัดเล่น

โจทย์ 157 ดำจับกินขาว

 

เฉลยโจทย์หมากล้อมระดับหัดเล่น

เฉลยโจทย์ 157

ดำจับกินขาวที่ 1