โจทย์ 156 ดำจับกินขาว

โจทย์หมากล้อมระดับหัดเล่น

โจทย์ 156 ดำจับกินขาว

 

เฉลยโจทย์หมากล้อมระดับหัดเล่น

เฉลยโจทย์ 156

ดำจับกินขาวที่ 1