โจทย์ 155 ดำจับกินขาว

โจทย์หมากล้อมระดับหัดเล่น

โจทย์ 155 ดำจับกินขาว

 

เฉลยโจทย์หมากล้อมระดับหัดเล่น

เฉลยโจทย์ 155

ดำจับกินขาวที่ 1