โจทย์ 154 ดำจับกินขาว

โจทย์หมากล้อมระดับหัดเล่น

โจทย์ 154 ดำจับกินขาว

 

เฉลยโจทย์หมากล้อมระดับหัดเล่น

เฉลยโจทย์ 154

ดำจับกินขาวที่ 1