โจทย์ 152 ดำจับกินขาว

โจทย์ระดับ Intermediate

โจทย์ 152 ดำจับกินขาว

 

เฉลยโจทย์ระดับ Intermediate

ถูกจับกินง่ายๆ

ดำ 1         เดินทแยงขู่ตัดขาวสองเม็ดพร้อมกับเตรียมเชื่อมหมาก

ขาว 2      ปิดรักษาแผลตัด

ดำ 3         เชื่อมหมาก

 

รอดง่ายๆ

ดำ 1         เบียดเข้าไปลดพื้นที่สร้างห้องของขาว

ขาว 2      ปิดไม่ให้ดำเข้ามาได้อีก

ดำ 3         เชื่อมหมากที่เส้นหนึ่ง

ขาว 4      อาตาริดำหนึ่งเม็ด

ดำ 5         เชื่อมหมากรักษาแผล

ขาว 6      จับกินดำหนึ่งเม็ดสร้างห้องเพื่อรอด