โจทย์ 152 ดำจับกินขาว

โจทย์หมากล้อมระดับหัดเล่น

โจทย์ 152 ดำจับกินขาว

 

เฉลยโจทย์หมากล้อมระดับหัดเล่น

เฉลยโจทย์ 152

ดำจับกินขาวที่ 1