โจทย์ 151 ดำจับกินขาว

โจทย์หมากล้อมระดับหัดเล่น

โจทย์ 151 ดำจับกินขาว

 

เฉลยโจทย์หมากล้อมระดับหัดเล่น

เฉลยโจทย์ 151

ดำจับกินขาวที่ 1