โจทย์ 150 ดำเดินเพื่อรอด

โจทย์ระดับ Intermediate

 

โจทย์ 150 ดำเดินเพื่อรอด

 

เฉลยโจทย์ระดับ Intermediate

เหมือนไม่รอดแต่รอด

ดำ 1         สร้างห้องพร้อมปิดลมหายใจขาวสองเม็ด

ขาว 2      เดินต่อออกอาตาริดำหนึ่งเม็ด

ดำ 3         อาตาริขาวสามเม็ด

ขาว 4      จับกินดำ 3

ดำ 5         อาตาริขาวสามเม็ด

ถ้าขาวเชื่อมหมากดำจะอาตาริที่ A เพื่อจับกินขาว

 ดับอนาถ

ดำ 1         ปิดขาวไม่ให้เชื่อมออกภายนอก

ขาว 2      สกัดจุดสร้างห้องของดำ