โจทย์ 150 ดำจับกินขาว

โจทย์หมากล้อมระดับหัดเล่น

โจทย์ 150 ดำจับกินขาว

 

เฉลยโจทย์หมากล้อมระดับหัดเล่น

เฉลยโจทย์ 150

ดำจับกินขาวที่ 1