โจทย์ 15 ดำจับกินขาว

โจทย์หมากล้อมระดับหัดเล่น

โจทย์ 15 ดำจับกินขาว

 

เฉลยโจทย์หมากล้อมระดับหัดเล่น

เฉลยโจทย์ 15

ดำจับกินขาวที่ 1