โจทย์ 151 ดำจับกินขาว

โจทย์ระดับ Intermediate

โจทย์ 151 ดำจับกินขาว

 

เฉลยโจทย์ระดับ Intermediate

บีบขาวให้ไม่รอด

ดำ 1         เบียดเข้าลดพื้นที่สร้างห้องของขาว

ขาว 2      ต่อออกเตรียมสกัดดำ

ดำ 3         แย่งจุดสำคัญของขาว

ขาว 4      เดินช้อนดำขู่จับกินและเตรียมแบ่งห้องไปในตัว

ดำ 5         ต่อลงสกัดจุดสร้างห้องของขาว

ขาว 6      สร้างห้องหนึ่งห้อง

ดำ 7         ต่อเข้าไปเชื่อมหมาก

 

สภาพแวดล้อมไม่เอื้อ

ดำ 1         สกัดจุดสำคัญของขาว

ขาว 2      เดินช้อนดำ 1 เตรียมสร้างห้องพร้อมขู่จับกิน

ดำ 3         ต่อลงสกัดจุดสร้างห้อง

ขาว 4      สร้างห้องหนึ่งห้อง

ดำ 5         อาตาริขาว 2

ขาว 6      อาตาริดำสามเม็ด

ดำ 7         จับกินขาว 2

ขาว 8       อาตาริดำซ้ำอีกที