โจทย์ 149 ดำจับกินขาว

โจทย์หมากล้อมระดับหัดเล่น

โจทย์ 149 ดำจับกินขาว

 

เฉลยโจทย์หมากล้อมระดับหัดเล่น

เฉลยโจทย์ 149

ดำจับกินขาวที่ 1