โจทย์ 148 ดำจับกินขาว

โจทย์ระดับ Beginner

โจทย์ 148 ดำจับกินขาว

 

เฉลยโจทย์ระดับ Beginner

ทะลวงไส้

ดำ 1        เบียดลดพื้นที่สร้างห้องของขาวพร้อมขู่เชื่อมหมาก

ขาว 2      ตัดดำ 1 ไม่ให้เชื่อมหมากได้

ดำ 3        ตัดขาวออกเป็นสองกลุ่ม

ขาว 4      ต่อลงสร้างห้องเตรียมพร้อมอาตาริดำ

ดำ 5        ปิดลมหายใจขาว ไม่ให้ขาวอาตาริดำได้

ขาว 6      จับกินหมากดำ 1 เพื่อเพิ่มลมหายใจเตรียมอาตาริดำภายใน

ดำ 7        ปิดลมหายใจขาวไม่ให้ขาวอาตาริดำภายในได้

 

 

ทะลวงผิดวิธี

ดำ 1        สกัดจุดสร้างห้องของขาว

ขาว 2     เชื่อมหมากพร้อมขู่ตัดดำ

ดำ 3        เชื่อมหมากไม่ให้ถูกตัด

ขาว 4     ปิดพื้นที่เพื่อรอด