โจทย์ 147 ดำจับกินขาว

โจทย์หมากล้อมระดับหัดเล่น

โจทย์ 147 ดำจับกินขาว

 

เฉลยโจทย์หมากล้อมระดับหัดเล่น

เฉลยโจทย์ 147

ดำจับกินขาวที่ 1