โจทย์ 147 ดำจับกินขาว

โจทย์ระดับ Intermediate

โจทย์ 147 ดำจับกินขาว

 

เฉลยโจทย์ระดับ Intermediate

กรอกยาพิษ

ดำ 1        หนีบขาวหนึ่งเม็ดพร้อมสกัดจุดสร้างห้อง

ขาว 2      อาตาริดำหนึ่งเม็ด

ดำ 3        อาตาริขาวสองกลุ่มพร้อมกัน

 

โคะ

ดำ 1        เบียดลดพื้นที่สร้างห้องของขาว

ขาว 2      เชื่อมหมากสร้างห้อง

ดำ 3        เบียดเข้ามาอาตาริขาวหนึ่งเม็ดและขู่ทำลายห้องดำ

ขาว 4     เชื่อมหมาก ไม่ให้เป็นห้องปลอมเตรียมเล่นโคะ

ดำ 5        จับกินขาวหนึ่งเม็ด เริ่มเล่นโคะ