โจทย์ 146 ดำจับกินขาว

โจทย์หมากล้อมระดับหัดเล่น

โจทย์ 146 ดำจับกินขาว

 

เฉลยโจทย์หมากล้อมระดับหัดเล่น

เฉลยโจทย์ 146

ดำจับกินขาวที่ 1