โจทย์ 145 ดำจับกินขาว

โจทย์หมากล้อมระดับหัดเล่น

โจทย์ 145 ดำจับกินขาว

 

เฉลยโจทย์หมากล้อมระดับหัดเล่น

เฉลยโจทย์ 145

ดำจับกินขาวที่ 1