โจทย์ 144 ดำจับกินขาว

โจทย์หมากล้อมระดับหัดเล่น

โจทย์ 144 ดำจับกินขาว

 

เฉลยโจทย์หมากล้อมระดับหัดเล่น

เฉลยโจทย์ 144

ดำจับกินขาวที่ 1