โจทย์ 142 ดำจับกินขาว

โจทย์หมากล้อมระดับหัดเล่น

โจทย์ 142 ดำจับกินขาว

 

เฉลยโจทย์หมากล้อมระดับหัดเล่น

เฉลยโจทย์ 142

ดำจับกินขาวที่ 1