โจทย์ 141 ดำจับกินขาว

โจทย์หมากล้อมระดับหัดเล่น

โจทย์ 141 ดำจับกินขาว

 

เฉลยโจทย์หมากล้อมระดับหัดเล่น

เฉลยโจทย์ 141

ดำจับกินขาวที่ 1